O knižnici

Obrázek editujete kliknutím

Výpožičný čas

Obrázek editujete kliknutím

Kontakty

Obrázek editujete kliknutím

Cenník služieb a poplatkov

Obrázek editujete kliknutím

Knižničný a výpožičný poriadok

Obrázek editujete kliknutím

História knižnice

Obrázek editujete kliknutím

Ochrana osobných údajov

Obrázek editujete kliknutím

Podávanie podnetov

Obrázek editujete kliknutím

Verejné informácie

Obrázek editujete kliknutím

Z histórie mesta Topoľčany

Základné informácie

Tribečská knižnica v Topoľčanoch je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Plní funkciu mestskej verejnej knižnice a zároveň funkciu regionálnej knižnice. V rámci okresu koordinuje a poradensky usmerňuje obecné knižnice, zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti, poskytuje slobodný prístup k informáciám a podieľa sa na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov a návštevníkov.

Tribečská knižnica v Topoľčanoch sídli na ul. Československej armády 28. Od autobusovej a železničnej stanice je to približne 15 minút chôdzou. V blízkosti Tribečskej knižnice sa nachádza zastávka MHD Topoľčany. Názov zastávky „ČSA, Dom kultúry“ (spoje č. 1, 11, 2, 4, 44, 66, 7). Tribečská knižnica sa nachádza juhozápadne od námestia M.R. Štefánika.
 
Parkovanie je možné na mestskom parkovisku oproti budove Tribečskej knižnice (s vjazdom pri internáte SOŠ obchodu a služieb). Vstup do knižnice je v zadnej časti budovy – vo dvore za bránou. Knižničný fond Tribečskej knižnice obsahuje takmer 100 tisíc zväzkov kníh, vrátane špeciálnych dokumentov (zvukových, elektronických) a 75 titulov periodík.

Knižnica je otvorená 45,5 hodín v týždni. Popri knižnično-informačných službách poskytuje aj prístup na internet pre verejnosť, organizuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia určené pre deti a mládež, ako aj širokej verejnosti.

Z histórie mesta Topoľčany

Územie dnešných Topoľčian patrí z historického hľadiska medzi najstaršiu a najvýznamnejšiu lokalitu Horného Ponitria. História nášho mesta sa začala písať už v praveku v staršej dobe kamennej. Predpokladá sa, že mesto vzniklo v polovici 9. storočia, keď sa osídľovalo Ponitrie. V tom období tok rieky Nitra vytvoril niekoľko ramien v okolí ktorých prevažoval topoľový porast.

Výhodná poloha v blízkosti diaľkových ciest spôsobila, že sa Topoľčany už v 11. storočí stali trhovým a mýtnym mestom a sídlom fary. Prvá písomná zmienka označujúca Topoľčany za kráľovský majetok, pochádza zo začiatku 12. storočia. V druhej polovici 13. storočia patrilo mesto rodu Čákovcov, ktorí dali neďaleko mesta postaviť hrad, ktorého zrúcanina sa dodnes nachádza nad obcou Podhradie. Topoľčany sa po prvýkrát ako mesto spomínajú v roku 1334. Život mesta mala v rukách mestská rada na čele s richtárom, ktorá bola rovnomerne zložená zo slovenského a nemeckého obyvateľstva. Koncom stredoveku patrili Topoľčany k stredne veľkým mestám, naďalej plnili funkciu hospodárskeho centra stredného Ponitria, k rozvoju remesiel a obchodu pribudlo poľnohospodárstvo, pestovanie obilnín a vinohradníctvo. V meste sa konali trhy a významné výročné jarmoky. V roku 1431 sa Topoľčany stali na istý čas sídlom husitskej posádky, neskôr mesto obsadili bratríci pod vedením Jána Jiskru.

V tomto období boli obyvateľmi Topoľčian prevažne Slováci. Vtedy vzniklo aj krásne gotické pečatidlo, na ktorom je vyobrazený dvojramenný kríž s rovnako dlhými rozštiepenými ramenami. V strede medzi ramenami dvojkríža sa na pravej strane nachádzala šesťramenná hviezda a na ľavej strane obrátený polmesiac. V približne rovnakej podobe sa pečatidlo používa do dnešných čias ako znak mesta Topoľčany. V tom čase už fungoval aj mestský dom. Písomnosti z rokovaní sa zapisovali v latinčine, začiatkom 16. storočia sa úradná agenda začala viesť v staroslovienčine.

Sedemnáste až devätnáste storočie sa nieslo v znamení nepokojov, či už to boli turecké vpády, protihabsburské povstanie, rozsiahle požiare alebo epidémia cholery. V tých časoch rozvoj Topoľčian stagnoval. Po predchádzajúcich nepokojoch sa mesto pomaly spamätávalo a začalo sa vzmáhať. V meste už fungoval mestský a stoličný dom, rímsko-katolícka fara, či pošta. V roku 1850 sa Topoľčany stali sídlom slúžnovského úradu. V meste pribudli nové budovy okresného súdu, župnej nemocnice daňového úradu železničnej stanice a hotela Koruna. V polovici 18. storočia už v meste pôsobilo 116 remeselníkov združených v cechoch.

Ďalším významným medzníkom v histórii Topoľčian bolo v roku 1867 Rakúsko-uhorské vyrovnanie , ktoré však zasiahlo celú spoločnosť. Nastalo všeobecné pomaďarčovanie verejného života a počet obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti prudko rástol. K obyvateľom slovenskej a maďarskej národnosti pribudli aj tí, ktorí sa hlásili k Nemcom a Židom.  

Koniec 19. storočia sa niesol v znamení modernizácie a všeobecného priemyselného pokroku. V roku 1872 boli cechy zrušené, no podnikavé obyvateľstvo sa dokázalo novej situácii prispôsobiť a z mesta sa rýchlo stalo významné výrobné a obchodné centrum. Topoľčanci dokázali využiť výhodnú polohu mesta, právo skladu a mýta, trhy a jarmoky, rozvinutý obchod a furmanstvo a od roku 1881 aj železnicu. Topoľčianske konské trhy boli vyhľadávané aj obchodníkmi z Rakúska, Nemecka a Anglicka. Konali sa tu aj významné trhy s vlnou, ktoré tak isto lákali kupcov zo zahraničia. Ceny vlny určené na tunajších trhoch platili pre celé Horné Uhorsko. Počas týchto trhov pomáhali domáci muži obchodníkom prenášať veľké vrecia s vlnou, tzv. žochy. Zrejme z toho vznikla aj prezývka Topoľčancov – žochári.

Významnú úlohu v rozmachu Topoľčian zohrávali aj majitelia Topoľčianskeho panstva. V roku 1868 panstvo odkúpili bratia Stummerovci, ktorí začali vo veľkom podnikať, čo vo významnej miere prispelo aj k rozvoju celého mesta. Postavili moderný cukrovar, zaslúžili sa o výstavbu verejnej župnej nemocnice, štátnej ľudovej a meštiackej školy.

Koniec 19. a začiatok 20. storočia znamenal hlavne modernizáciu života a všeobecný priemyselný pokrok. Život a vzhľad mesta sa viditeľne menil. Spolu so železnicou sa budovala aj telegrafná sieť, bol zavedený telefón, vybudovala sa kanalizácia, plynové pouličné osvetlenie, prebiehala elektrifikácia mesta a regulácia rieky Nitra. K rozvoju mesta prispelo aj vybudovanie viacerých prevádzok, ako napríklad parketáreň Adolfa Schmidta, či pôsobenie viacerých bánk a úverového družstva.

 Rozmach mesta skomplikovala až prvá svetová vojna a požiar, ktorý zničil viac ako 80 domov. Koniec vojny znamenal koniec monarchie, rozklad armády aj civilnej správy. Vznikol nový spoločný štát Čechov a Slovákov a k československej národnosti sa prihlásila drvivá väčšina Topoľčancov. Aj napriek hospodárskym ťažkostiam v medzivojnovom období sa mesto postupne modernizovalo. K vydláždenému námestiu pribúdali aj ďalšie dláždené ulice, postavil sa moderný bitúnok, rozširovala sa kanalizácia, začal sa budovať mestský park. Vznikol aj výrobný podnik Kablo, kde sa vyrábali vodiče pre vojenské telefóny. Významným počinom v tomto období bolo postavenie mestských kasární a privítanie prvej vojenskej posádky v roku 1938. Priaznivo sa rozvíjala aj kultúra v meste ktorú reprezentovalo niekoľko spolkov (Sokol, Živena, Matica slovenská, Československý červený kríž, Učiteľský spevokol okresu Topoľčianskeho...). Významné miesto v kultúre zastávalo aj ochotnícke divadlo a knižnica. Vzdelanie v tom období zabezpečovali štátna, rímskokatolícka a židovská škola, jedna meštianska škola a od roku 1936 aj mestské reálne gymnázium.

Druhá svetová vojna znamenala vo vývoji mesta ďalší zlom. Najprudšie boje vojny a Slovenského národného povstania sa našťastie odohrávali vo vzdialenejšom okolí, čiže mesto toto obdobie prežilo bez väčšej ujmy. Najviac na fašistický teror doplatila početná židovská komunita, ktorá dlhé roky ovplyvňovala život v meste. Židovské obyvateľstvo bolo takmer celé deportované do vyhladzovacích táborov. Odtiaľ sa vrátili len niekoľkí. Niekdajšiu početnú židovskú komunitu nám dnes pripomína už iba cintorín a pamätná tabuľa v budove bývalej synagógy, ktorá patrila k najpozoruhodnejším stavbám mesta a koncom vojny vyhorela.

Po druhej svetovej vojne sa začali Topoľčany postupne meniť. Z malého obchodno-remeselníckeho mestečka sa stáva priemyselné centrum regiónu. Príliv obyvateľstva, najmä z okolitých obcí, podnietil bytovú výstavbu, stavbu nemocnice, škôl, kultúrnych a športových zariadení. Bývalá parketáreň sa postupne pretransformovala na moderný nábytkársky podnik Mier (Decodom). Z podniku Kablo vznikol závod Elektrokarbon, kde bola po vojne zriadená výroba uhlíkových materiálov pre silnoprúdovú elektrotechniku. K väčším podnikom patrili aj Odevné závody s výrobou prevažne pánskej konfekcie. Z potravinárskych podnikov v tom čase vznikol pivovar Topvar a Topoľčianske hydinárske závody. 

Koniec 90-tych rokov minulého storočia znamenali pre Topoľčany ďalší medzník v ich živote. Štátne podniky postupne prechádzali do súkromných rúk a transformovali sa na akciové spoločnosti. Pribudlo mnoho súkromných podnikateľov, výrobných podnikov, komunálnych a reštauračných služieb. K rozvoju mesta výrazne prispel aj postupný prechod kompetencií zo štátnej správy do rúk samosprávy.

Použitá literatúra: Demjanovičová, Adriana. Topoľčany. Topoľčany : Mestský úrad Topoľčany, 2006. 80 s. ISBN 80-89173-13-6
Foto: Topoľčany – návrat do minulosti. Z archívu Petra Macka.

Výpožičný čas

Hlavná budova, ul. Čsl. armády 28
pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 18:00 h
utorok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 18:00 h
streda: 8:00 – 12:00, 12:30 – 18:00 h
štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 18:00 h
piatok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 18:00 h
sobota: zatvorené

Pobočka na ZŠ Lipová ul.
pondelok: 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30 h
utorok: 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30 h
streda: 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30 h
štvrtok: 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30 h
piatok: 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30 h
sobota: zatvorené

Pobočka na Gagarinovej ul.
pondelok: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 h
utorok: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 h
streda: zatvorené
štvrtok: zatvorené
piatok: zatvorené
sobota: zatvorené

Kontakty

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

Ul. Československej armády 28, 955 35 Topoľčany
http://www.kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 11

Riaditeľka

Mgr. Oľga Bujnová
E-mail: riaditelka@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 19; 0908 122 908

Sekretariát a PaM

Jana Tomašovychová
E-mail: tribecska@kniznicatopolcany.sk, pam@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 11

Úsek odbornej literatúry

Eva Ďurechová
Dana Grmanová
Bc. Jana Bajcarová
E-mail: odborne@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 15

Úsek beletrie

Eva Siváková
Martina Švajlenová
Zuzana Galisová

E-mail: beletria@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 12

Úsek pre deti a mládež

PhDr. Mgr. Denisa Kopecká
Ing. Zuzana Nikodémová
Mgr. Martina Končeková
E-mail: detske@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 18

Koordinátorka podujatí

Ing. Petra Ernstová
E-mail: koordinator@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 14; 0948 176 254

Úsek špeciálnych dokumentov 

Tel.: 038 / 746 35 12 

Medziknižničné a medzinárodné výpožičné služby  

Eva Ďurechová
E-mail: odborne@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 15

Pobočka na ZŠ sv. Ladislava, Lipová ul. 

Mária Filipejová
E-mail: pobockat2@kniznicatopolcany.sk 

Pobočka, Gagarinova ul. 

PhDr., Mgr. Denisa Kopecká
E-mail: detske@kniznicatopolcany.sk 

Oddelenie ekonomicko – technických činností

Bc. Lucia Neumanová
Jitka Cabajová
Radek Dajčár
E-mail: ekonomika@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 13

Úsek metodiky, koordinácie a správa IKT

Mgr. Ivona Machová, zástupkyňa riaditeľky
E-mail: metodika@kniznicatopolcany.sk
Ing. Jozef Belaň
E-mail: informatik@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 14 

Úsek doplňovania knižničných fondov

Kvetoslava Vatrtová
Katarína Dragulová
E-mail: akvizicia@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 17 

Úsek bibliografie a rešeršné služby

Mgr. Slavomíra Peťovská
E-mail: bibliografia@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038 / 746 35 14 

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Mgr. Ivona Machová
E-mail: zodpovednaosoba@kniznicatopolcany.sk 

Fakturačné údaje

Názov organizácie: Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Adresa: ul. Československej armády č. 28
IČO: 36102610 DIČ: 2021470352

Knižničný a výpožičný poriadok

Základné informácie

Čo je potrebné pri registrácii čitateľa:

• Vyplniť čitateľskú prihlášku, doložiť doklad totožnosti k overeniu. 
• Zaplatiť registračný poplatok:
- dospelí – 5 €.
- deti a mládež od 6 do 15 rokov – 2 €. Za čitateľa mladšieho ako 15 rokov zodpovedá zákonný zástupca.
- študenti do 26 rokov a dôchodcovia – 4 €. 
- jednodňová registrácia – 2 €. 
- Deti do 6 rokov, nezamestnaní evidovaní na ÚPSVaR a držitelia preukazu ZŤP – zdarma. 
• Podpisom na prihláške uzatvorí žiadateľ s knižnicou zmluvu o poskytovaní služieb. Vystavením čitateľského preukazu sa žiadateľ stáva čitateľom. Podpisom na prihláške čitateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a potvrdzuje, že prijíma podmienky zmluvného vzťahu určenom Knižničným a výpožičným poriadkom.
• Dňom registrácie začína 365 dní, kedy má čitateľ právo využívať všetky služby knižnice.

Členstvo v knižnici zaniká:

 a/ odhlásením používateľa, 
 b/ neobnovením členstva po uplynutí 12 mesiacov, 
 c/ hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku. Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú.

Čitateľský preukaz

 • Je doklad, ktorý oprávňuje používateľa používať služby knižnice.
 • Je neprenosný, jeho platnosť je potrebné každých 12 mesiacov obnovovať. Platí len v tej knižnici, v ktorej bol vydaný a pre používateľa, na ktorého meno bol vystavený. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá používateľ.
 • Pri strate preukazu zaplatí používateľ za jeho nové vydanie manipulačný poplatok 2,- €.
 • Pri zmene bydliska alebo mena, je používateľ povinný zmenu oznámiť.
 • Na základe platného čitateľského preukazu má prístup do všetkých výpožičných priestorov knižnice a pobočky.
 • Používateľ je povinný zachovávať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na udržovanie poriadku a ochrany majetku knižnice. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovávať ticho a poriadok.
 • Používateľ chráni fondy knižnice a jej zariadenia pred poškodením. Za poškodenie sa považuje vystrihovanie časti kníh, novín a časopisov, zvýrazňovanie textu, vyberanie príloh a tabuliek.
 • Používateľ môže mať súčasne vypožičaných 10 dokumentov.

Medziknižničná výpožičná služba, alebo ako získať knihy z inej knižnice

Ak používateľ požiada o knihu, ktorú knižnica nemá, tá sprostredkuje vypožičiavanie formou medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice v SR. Za každý dokument zaplatí čitateľ poplatok 5,- €.

Reprografické služby

Poplatok za jednu ČB stranu:
A 4: 0,10 €
A 3: 0,20 €
Poplatok za jednu farebnú stranu:
A 4: 0,50 €
A 3: 1,-- €

Internet

Podmienkou využívania internetu je platný čitateľský preukaz alebo jednodňová registrácia.

Rezervácia dokumentu

Knihy, ktoré sú vypožičané, môže knižnica po ich vrátení rezervovať používateľom. Na vyzdvihnutie má čitateľ 7 dní. Poplatok za túto službu je 0,50 € za jeden titul.

Podmienky absenčnej výpožičnej služby alebo na čo si dávať pozor

• Základná výpožičná doba je 31 dní a vzťahuje sa ku každej výpožičke samostatne. Knižnica zasiela čitateľom, ktorí poskytnú e-mail, zdarma upozornenie o blížiacom sa konci výpožičnej doby.
• Je dobré sledovať si termíny a dokumenty vracať pred uplynutím výpožičnej doby
• Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa predĺžiť za predpokladu, že o vypožičanie konkrétnej knihy nežiada iný používateľ. Výpožičnú lehotu si používateľ môže predĺžiť bezplatne 3-krát.
• Po prekročení výpožičnej doby začne systém pripočítavať poplatok 0,02 € za každú jednu knihu a za každý deň omeškania.
Upomienky budú čitateľom zasielané nasledovne:
1. upomienka – po 30. dňoch emailom – poplatok 0,- €
2. upomienka – po 60. dňoch emailom – poplatok 1,- €
3. upomienka – po 90. dňoch emailom – poplatok 2,- €
riaditeľská upomienka – po 120. dňoch poštou – poplatok 7,- €
Poplatky za omeškanie budú pripočítané k poplatkom za upomienku.
• Používateľ je povinný nahradiť poškodenú, alebo stratenú knižničnú jednotku:
- uvedením do pôvodného stavu, 
- finančnou náhradou, ktorá môže dosiahnuť 10 násobok pôvodnej ceny knihy, 
- manipulačný poplatok knižnice pri strate je 1,- € za každý dokument.

 Knižničný a výpožičný poriadok v plnom znení si môžete prečítať tu (pdf) >>>

Cenník služieb a poplatkov

Registračné poplatky

dospelí

5,— €

študenti

4,—€

dôchodcovia

4,— €

deti a mládež do 15 rokov

2,— €

deti predškolského veku

bezplatne

nezamestnaní

bezplatne

držitelia preukazu ŤZP

bezplatne

poplatok za jednorazovú knižnično-informačnú službu, vrátane prístupu na internet

2,— €

Reprografické služby z vlastných fondov

za každú stranu formátu A4

0,10 €

za každú stranu formátu A3

0,20 €

čiernobiela tlač z internetu formát A4

0,10 €

Sankčné poplatky

prekročenie výpožičnej doby knižničných dokumentov – 1 dokument / 1 deň

0,02 €

1. upomienka (po 30. dňoch)

0,— €

2. upomienka (po 60. dňoch)

1,— €

3. upomienka (po 90. dňoch)

2,— €

riaditeľská upomienka (po 120. dňoch)

7,— €

strata alebo poškodenie čitateľského preukazu – vystavenie duplikátu

2,— €

manipulačný poplatok pri náhrade strateného dokumentu (knihovnícke spracovanie)

1,— €

strata dokumentu

10 násobok nadobúdacej ceny

Internet

prístup na internet pre registrovaných používateľov

bezplatne

Rezervovanie dokumentu

rezervovanie dokumentu

objednanie dokumentu

0,50 €

0,50 €

Rešeršné služby

vypracovanie rešerše

3,— €

tlač rešerše – 1 strana formátu A4

0,10 €

odoslanie emailom

bezplatne

Medziknižničná výpožičná služba

objednávka dokumentu alebo kópie článku

1,50 €

za každý vypožičaný dokument (poštovné)

3,50 €

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

objednávka dokumentu alebo kópie článku

1,50 €

výpožička dokumentu z ČR

podľa faktúry

výpožička dokumentu z európskych knižníc

podľa faktúry

História knižnice – 100 rokov knižnice v Topoľčanoch

Dňa 22. júla 1919 bol uznesením Národného zhromaždenia prijatý zákon o verejných knižniciach obecných č. 430/1919 Z. z., ktorý zohral kľúčovú úlohu v rozvoji knihovníctva na Slovensku. Zákon ukladal povinnosť zriadiť knižnicu v každej obci najneskôr do 1 – 2 rokov od nadobudnutia účinnosti zákona, pričom každá knižnica musela mať výpožičné oddelenie a študovňu. Do tohto obdobia spadá aj konštituovanie knižnice v Topoľčanoch, ktorá začala svoju činnosť ako „obecná knihovna“. Od začiatku plnila a naďalej plní funkciu verejnej knižnice s univerzálnym knižničným fondom, ktorá je prístupná všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta a okresu Topoľčany.

Počiatky knižnice

Príbeh knižnice v Topoľčanoch sa začal písať v roku 1920. Dovtedy mesto Topoľčany verejnú knižnicu nemalo. Na jeho území síce existovalo niekoľko spolkových knižníc, tie však nemali vo svojom knižničnom fonde slovenské knihy. Najväčšiu knižnicu s 500 maďarskými knihami vlastnil Tovarišský spolok. Z tohto obdobia je známa aj činnosť Občianskeho spolku a Panského kasína, v ktorom sa združovala mestská inteligencia (v budove bývalého mestského hostinca). Ďalším spolkom s dobre fungujúcou knižnicou bol Katolícky spolok. Knihy sa tam požičiavali prezenčne a iba členom.

Topoľčany na prahu dvadsiatych rokov 20. storočia boli malým mestom, ktoré na zveľaďovanie svojho vzhľadu príliš nedbalo. V tom čase „Veľké Topoľčany“ nepôsobili dobrým dojmom, neboli tu vydláždené ulice, chýbala akákoľvek zeleň. Napriek všetkým nedostatkom však malo mesto svoju neopakovateľnú atmosféru. Podľa sčítania ľudu, ktoré sa uskutočnilo v júni 1920, mali Topoľčany vtedy 7 023 obyvateľov.

Významnou osobnosťou mesta bol v tom čase nový školský inšpektor Jozef Paulovič (1870 – 1938), ktorý prišiel do Topoľčian 4. apríla 1919 zo Starej Turej, kde bol správcom evanjelickej ľudovej školy. Spočiatku bol pomermi v topoľčianskom kultúrnom živote sklamaný, lebo zo staroturianskeho prostredia so silným slovenským povedomím prišiel do mesta, kde sotva počul slovenskú reč. Jeho zásluhou sa vo všetkých školách topoľčianskeho inšpektorátu od školského roku 1919/20 vyučovalo iba po slovensky. Mal veľmi silné sociálne cítenie, zúčastňoval sa na spoločenskom a kultúrnom živote v Topoľčanoch a stal sa všeobecne uznávanou osobnosťou mesta. Podporoval matičné hnutie, osvetovú i spolkovú činnosť, a tak bolo samozrejmé, že bude pôsobiť aj v spolku, ktorý sa zaslúžil o vznik knižnice. V kronike mesta uviedol: „Svoju organizačnú prácu som začal s jednou tužkou a s jedným hárkom písacieho bieleho papiera.

O zrod knižnice v Topoľčanoch sa zaslúžili všetci poprední členovia miestneho odboru Matice slovenskej – Dr. Pavol Jantausch, kňaz z Ludaníc a neskôr biskup trnavskej diecézy, Dr. Július Brežný, topoľčiansky právnik a prvý predseda odbočky národnej rady, školský inšpektor Jozef Paulovič, učiteľ Ján Boček, obchodník Ján Vozáry a remeselník František Vajko, ktorí predložili obecnej rade návrh na vytvorenie slovenskej mestskej verejnej knižnice.

Dňa 29. marca 1920 obecná rada na svojom zasadnutí uznesením Rady mesta Topoľčany návrh prijala a zriadila obecnú knižnicu. Na jej činnosť schválila príspevok vo výške 4 000 Kč. (1) 

Do roku 1925 knižnica nevyvíjala takmer nijakú činnosť. Knihovníckym zákonom sa obecná rada znovu zaoberala 18. októbra 1924, keď bola zvolená nová šesťčlenná knižničná rada a obecným knihovníkom sa stal učiteľ Ján Boček. (2) 

Obrat k lepšiemu nastal v knihovníctve po roku 1925. V okrese Topoľčany bolo vytvorených 78 obecných knižníc, ktorých knižničný fond obsahoval 5 137 knižných jednotiek. Verejná mestská knižnica v Topoľčanoch mala 783 zväzkov a jej knihovníkom bol mestský pokladník a účtovník Viliam Drahoš. Výpožičné hodiny boli iba raz do týždňa. V tom istom roku mestská rada vydala výpožičný poriadok. Za jednu vypožičanú knihu bol poplatok 0,2 Kč a za stratené knihy 5 – 10 Kč.

Obecná rada v zmysle platného zákona vyčlenila príspevok na nákup kníh vo výške 3 450 Kč, čo bolo v prepočítaní na jedného obyvateľa 0, 47 Kč. Knihy sa nakupovali živelne.

Rok 1925 bol vo vývoji ľudového knihovníctva na Slovensku prelomový, lebo v tomto roku Referát Ministerstva školstva a národnej osvety vydal množstvo opatrení a výnosov, ktoré podporovali vyrovnanie rozdielov vo vývoji ľudového knihovníctva na Slovensku a v Čechách.

V roku 1930 prevzal funkciu knihovníka Július Antalík. Roky 1930 – 1937 však priniesli nástup hospodárskej krízy, národnostné trenice a predzvesť vojny. „Štatistická ročenka Veřejná péče o výchovu lidu z roka 1935 uvádza Mestskú verejnú knižnicu v Topoľčanoch zaradenú do veľkostnej skupiny od 5001 – 10 000 obyvateľov. Obecná rada na činnosť knižnice vyčlenila príspevok vo výške 4 500 Kč. Na jedného obyvateľa to bolo 0, 60 Kč. Vlastné príjmy od čitateľov boli vo výške 4 975 Kč.“ (3) Knižný fond obsahoval 2 340 zväzkov kníh, na jedného čitateľa pripadalo 9,7 zväzku. „Rok 1938 neumožnil spracovanie štatistických ukazovateľov.“ (4) text


Medzivojnové a povojnové obdobie

V období tzv. Slovenského štátu existovalo 2 976 obecných knižníc, ktoré obsahovali 665 757 knižných jednotiek. Predsedníctvo vlády obežníkom z 11. apríla 1940 nariadilo revíziu verejných obecných knižníc a revízna komisia pri Osvetovom ústredí vydala Zoznamy schválených kníh pre obecné knižnice, v ktorých sa rozlišovali knihy povinné, odporúčané, uznané a zakázané. (5) Medzi zakázané knihy patrili napríklad práce V. I. Lenina, K. Marxa, J. V. Stalina, L. Feuchtwangera a ďalších prevažne ľavicovo orientovaných spisovateľov. Na druhej strane sa organizovalo množstvo kultúrnych podujatí, slávnostné akadémie, spomienková oslava na Milana R. Štefánika aj cyklus prednášok v Kine Tatra, ktoré boli obohatené premietaním filmov, divadelnými jednoaktovkami a humorom.

„V rokoch 1943 – 1944 bola činnosť knižníc v okrese minimálna. Štatistické zisťovanie sa v tomto období neuskutočňovalo. Celoštátne sa štatistické ukazovatele zisťovali v roku 1942 v obecných verejných knižniciach. V okrese Topoľčany v roku 1942 existovalo 75 obcí, knižníc bolo 74. Knižnice navštívilo 3 836 čitateľov, ktorí si vypožičali 28 496 knižných jednotiek.“ (6) 

„Dňa 9. novembra sa zišiel mestský národný výbor. Ako svojpomocný orgán zvolil osvetovú radu.“ (7) Knihovníkom sa stal Štefan Majeský, ktorý však nemal ľahkú úlohu, pretože musel budovať knižnicu s novým ideovým zámerom.

V povojnovom období sa do knižníc nakupovala literatúra len vo veľmi malej miere. Bolo totiž nevyhnutné zabezpečiť chod hospodárstva, ale aj vydavatelia vydávali literatúru, ktorá nezodpovedala predstavám vtedajšej kultúrnej a štátnej politiky.

V roku 1948 bola zrušená knižničná rada a na základe Dekrétu prezidenta republiky o štátnej osvetovej starostlivosti jej úlohu prevzala novovytvorená osvetová rada.

Knižnica v Topoľčanoch mala problém nájsť knihovníka, ktorý by mal stredoškolské vzdelanie. Zlé platové podmienky zapríčinili, že o miesta v knižnici sa uchádzali iba ženy z domácnosti bez stredoškolského vzdelania, ba často sa do knižníc prijímali aj ženy bez ukončeného základného vzdelania.

V roku 1952 vznikla z mestskej verejnej knižnice okresná ľudová knižnica a začali v nej pracovať profesionálni knihovníci. Vedúcou knižnice sa stala Anna Cabanová.

V roku 1958 bola knižnica presťahovaná z Mestského národného výboru do budovy bývalého majiteľa a obchodníka so železom Brauna. Knihy sa prevážali na vojenských autách a časť sa prenášala ručne. Mnohé z nich sa pritom stratili a zničili. Hoci umiestnenie knižnice na prvom poschodí nebolo ideálne, vytvoril sa základ jej úspešného ďalšieho rozvoja. Na druhej strane personálne problémy a sťahovanie knižnice v roku 1958 zapríčinili jej čiastočnú stagnáciu.

Deformácia v štátnom a politickom živote zanechala na knižnici výrazné stopy, ktoré sa odrazili predovšetkým na metódach a štýle práce. Rozšírili sa však knižničné zbierky aj priestory knižnice. V roku 1967 okresná knižnica vlastnila „20 682 zväzkov kníh. Knižnicu navštevovalo 1 600 čitateľov, ktorí si vypožičali 30 080 kníh. Zvýšila sa odborná úroveň zamestnancov. Najlepšie obsadený bol okres Bratislava – mesto – 69, 7 %, Topoľčany 66,6 %, Senica 61,1 % kvalifikovaných pracovníkov.“ (8)

Sedemdesiate a osemdesiate roky

V 70. a 80. rokoch sa pôsobnosť knižnice rozšírila, pribudli do nej nové oddelenia a boli zriadené jej pobočky na sídliskách i v pričlenených obciach. V tomto období vznikol úsek bibliografi e a hudobný úsek a bola vytvorená pobočka knižnice na Hviezdoslavovej ulici. Začalo sa s klasifikáciou odbornej literatúry podľa tabuliek MDT a súbežne sa budoval systematický katalóg. V rámci oddelenia politickej literatúry sa začala formovať bibliografická činnosť knižnice.

Edičná činnosť bola prezentovaná bibliografickými letákmi a súpismi nových titulov. Postupne sa začal budovať fond regionalík. „Po vypracovaní Koncepcie koordinácie bibliografickej činnosti sa ťažiskom práce bibliografického úseku stalo zhromažďovanie, spracovávanie a sprostredkovávanie regionálneho informačného fondu, zostavovanie personálnych bibliografi í a metodická pomoc ľudovým knižniciam pri budovaní regionálnych kútikov.“ (9) Za touto prácou stojí predovšetkým bibliografka Eva Vicelová.

V roku 1978 sa knižnica presťahovala do zrekonštruovaných priestorov Botteho vily na ulici Čsl. armády, čím sa priestorové podmienky dočasne zlepšili. V tejto budove sídli knižnica dodnes. Prístavbou v roku 1985 vznikli priestory pre oddelenia služieb a boli zriadené úseky beletrie, odbornej literatúry, literatúry pre deti a mládež, študovne a čitárne. V tomto období bola riaditeľkou knižnice Ľudmila Chochlíková.

Nový smer po roku 1989

V tomto období sa knižnica postupne zbavovala ideologického nánosu, začala sa modernizovať a otvárala sa všetkým moderným technológiám.

 Dovtedy okresná knižnica sa stala špecializovaným útvarom novovzniknutého Tribečského kultúrneho centra a prijala názov Tribečská knižnica v Topoľčanoch.

V roku 2008 bola slávnostne otvorená letná čitáreň. Výstavba tohto architektonicky i účelovo jedinečného diela v rámci slovenských knižníc sa začala v roku 2006. Na prezenčné štúdium periodík a literatúry používateľom slúži 16 študijných miest, prekryté pódium so stupňovitým hľadiskom sa využíva na organizovanie kultúrnych podujatí (večery poézie, literárne večery, koncerty vážnej hudby, prezentácia talentov ZUŠ, stretnutia so spisovateľmi, atď.).

Nepopierateľnú zásluhu na vybudovaní letnej čitárne má Mgr. Mária Kráľová, ktorá stála na čele knižnice 25 rokov a zaslúžila sa o vybudovanie a modernizáciu celej jej infraštruktúry. Bola riaditeľkou, ktorá zasvätila knižnici celú svoju profesionálnu kariéru. Jej pričinením sa dostala knižnica na popredné miesto v súčasnej informačnej spoločnosti.

Knižnica dnes

V roku 2020 vystriedala vo funkcii dlhoročnú riaditeľku Máriu Kráľovú Mgr. Oľga Bujnová, ktorá pracovala v knižnici ako vedúca knižnično-informačných služieb.

Rozsiahly univerzálny knižničný fond (100 000 dokumentov) a knižničné služby Tribečskej knižnice v Topoľčanoch využívajú najmä obyvatelia mesta a študenti všetkých typov škôl. V súčasnosti eviduje knižnica 4 400 čitateľov a 35 000 návštevníkov ročne, pre ktorých sú otvorené priestory čitárne, študovne, verejného internetu, beletrie, oddelenia odbornej literatúry, detského oddelenia a špecializovaného úseku pre slabozrakých a nevidiacich, kde je k dispozícii čítacia lupa. Používateľom slúžia aj pobočky zriadené v Základnej škole na Lipovej ulici a na Gagarinovej ulici a letná čitáreň v areáli knižnice. Celý knižničný proces je plne automatizovaný.

Okrem úloh celoslovenského významu plní Tribečská knižnica aj významnú regionálnu funkciu v oblasti štatistiky, bibliografie a metodického usmerňovania obecných knižníc okresu Topoľčany. Popri základných knižnično-informačných službách poskytuje rešeršné služby a medziknižničnú výpožičnú službu na národnej i medzinárodnej úrovni. Svoju komunitnú úlohu napĺňa organizovaním besied, prezentácií kníh, prednášok, ako aj biblioterapie a muzikoterapie pre klientov zariadení sociálnych služieb. Pre študentov základných a stredných škôl pravidelne organizuje informačnú výchovu.

Nezanedbateľná je edičná činnosť knižnice, ktorá sa zameriava na personálnu bibliografiu osobností topoľčianskeho regiónu (Eugen Gressner, Stanislav Štepka, Katarína Kolníková, Ľudmila Cvengrošová, Ján Chryzostom kardinál Korec...). Dlhodobo vydáva ročenku Jubilanti, t. j. biograficko-bibliografický súpis osobností, ktorí v konkrétnom roku jubilujú. Do ročenky sú zahrnuté aj výročia založenia inštitúcií, klubov, spolkov a prvej písomnej zmienky o obci či meste.

Knižnica informuje o svojej činnosti na webovej stránke www.kniznicatopolcany.sk, v regionálnom knihovníckom časopise Knihovník, ktorý vydáva nepretržite od roku 1979, a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Za svoju činnosť získala knižnica viacero ocenení. Pri príležitosti 90. výročia založenia jej bola udelená Cena mesta Topoľčany – Zlatá plaketa za dlhoročné poskytovanie knižnično-informačných služieb obyvateľom mesta a dostala aj ďakovné listy od ministra kultúry a generálnej riaditeľky Slovenskej národnej knižnice Kataríny Krištofovej.

Úspešná cesta knižnice je predovšetkým výsledkom obetavej práce knihovníkov, ktorí v nej pôsobili a pôsobia a ktorí svoje povolanie vždy chápali ako poslanie. Práve vďaka nim knižnica neustále napreduje, rozvíja sa, ponúka občanom mesta i širšieho okolia efektívne využívanie voľného času a sprístupňuje im informácie a národné kultúrne dedičstvo.

Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Tribečská knižnica v Topoľčanoch
ul. Čsl. armády 28 955 35 Topoľčany
IČO: 36102610
DIČ: 2021470352
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0055
Web: http://kniznicatopolcany.sk
 E-mail: tribecska@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038/746 3511
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
E-mail: zodpovednaosoba@kniznicatopolcany.sk
Tel.: 038/ 746 3511

Poučenie o ochrane osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov využívaných Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch (ďalej „knižnica“) sa nachádzajú v Prílohe č. 2 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku. Nakladanie s osobnými údajmi zohľadňuje požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 25.5.2018 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Účel poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje v knižnici sa poskytujú za účelom:
• využívania knižnično-informačných služieb pre používateľov a návštevníkov knižnice v súlade so zákonom o knižniciach
• ochrany knižničného fondu a ďalšieho majetku knižnice
• informovania o službách
• spracovania štatistických údajov o činnosti
Knižnica neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie ani ich neposkytuje žiadnym ďalším subjektom.

Spracúvané osobné údaje

V zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach pre účely poskytovania knižnično-informačných služieb spracúva knižnica nasledujúce osobné údaje: pri registrácii osôb do 15 rokov
• meno a priezvisko dieťaťa
• dátum narodenia
• adresa bydliska
• adresa elektronickej pošty
• telefónne číslo
• číslo čitateľského preukazu
• číslo preukazu ŤZP
• meno a priezvisko, titul a adresa zákonného zástupcu dieťaťa

pri registrácii osôb nad 15 rokov

• meno a priezvisko, titul
• dátum narodenia
• adresa bydliska
• číslo občianskeho preukazu a dátum jeho platnosti
• číslo pasu alebo povolenia k pobytu a dátum jeho platnosti (u cudzích štátnych príslušníkov)
• adresa elektronickej pošty
• telefónne číslo
• číslo čitateľského preukazu
• číslo preukazu ŤZP
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre účely registrácie v TK a priamo vyplýva zo zákona o knižniciach. Podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné sú vymedzené v čl. 6 ods. 1 Nariadenia/§ 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Spracúvanie citlivých údajov je zákonné podľa §16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. Neposkytnutie týchto údajov by malo za následok nemožnosť vzniku registrácie ako používateľa knižnično-informačných služieb. Knižnica ďalej spracúva údaj o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ŤZP v prípade, že si želá čerpať výhody s tým spojené. 

Záznamy z kamerového systému

Vonkajšie priestory knižnice sú monitorované kamerovým systémom, ktorý slúži k zvýšeniu bezpečnosti knižnice a návštevníkov. Záznamy nie sú zverejňované.

Zverejňovanie fotografií

Pre účely prezentácie knižnice a propagácie organizovaných podujatí knižnica vyhotovuje obrazové záznamy vo forme fotografií a videa. Účastníci týchto podujatí berú na vedomie, že priebeh podujatia bude zaznamenávaný obrazovým záznamom. Každý účastník podujatia má právo namietať proti fotografovaniu jeho osoby a túto námietku si môže u organizátora uplatniť pred začiatkom podujatia.

Spôsob a uchovávanie osobných údajov

Získané osobné údaje sú spracúvané v súlade s Knižnično-výpožičným poriadkom po dobu platnosti čitateľského preukazu a ďalšie dva roky po skončení platnosti. Počas tohto obdobia má používateľ možnosť si registráciu jednoducho obnoviť. Údaje kamerového systému knižnica uchováva 2 týždne od vzniku záznamu.

Kde môže používateľ vidieť svoje osobné údaje

Náhľad na niektoré osobné údaje, ktoré knižnica o čitateľovi eviduje, ponúka konto čitateľa v online katalógu. V tomto konte má používateľ možnosť vidieť prehľad aktuálnych výpožičiek, históriu výpožičiek, pričom si môže nastaviť, či sa táto história výpožičiek má uchovávať a môže si nastaviť vlastné prístupové heslo. Používateľ má právo požiadať o prístup ku svojim osobným údajom, ktoré spracúva knižnica. Prvý výpis je poskytnutý zdarma do jedného mesiaca po obdržaní žiadosti a potrebnom overení totožnosti žiadateľa.

Práva používateľa knižnice (dotknutej osoby) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

1. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v knižnici. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej podobe pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

3. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

8. Právo podať návrh– na začatie konania o ochrane osobných údajov ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať žiadosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/32313214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok).

Záruka bezpečnosti

Tribečská knižnica v Topoľčanoch sa zaväzuje za transparentnosť a zrozumiteľnosť spracúvania osobných údajov a zaručuje dotknutej osobe dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou knižnice a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené knižnicou (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s pravidlami Tribečskej knižnice v Topoľčanoch

Podávanie podnetov

Tribečská knižnica v Topoľčanoch za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb občanom ponúka možnosť podávania návrhov, podnetov, sťažností, alebo iných typov podaní. Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania je možné podať:
• písomne poslať poštou na adresu:
Tribečská knižnica v Topoľčanoch
ul. Čsl. armády 28
955 35 Topoľčany

• osobne priniesť v písomnej forme na sekretariát knižnice:
Pondelok 8:00 – 12:00 h
Utorok 8:00 – 12:00 h
Streda 8:00 – 12:00 h
Štvrtok 8:00 – 12:00 h
Piatok 8:00 – 12:00 h

• elektronickou poštou na e-mailovú adresu: tribecska@kniznicatopolcany.sk

„Láska ku knihám patrí medzi najvyberanejšie dary bohov.“

Arthur Conan Doyle

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

2023