Pre knižnice

Regionálne funkcie

Tribečská knižnica v Topoľčanoch je knižnicou, ktorá plní funkciu regionálnej knižnice.

Informácie pre knižnice

Súhrn legislatívnych a metodických materiálov zameraných na prevádzku knižnice.

Dotácie a granty pre knižnice

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Fondu na podporu umenia

Regionálne funkcie

Tribečská knižnica v Topoľčanoch je knižnicou, ktorá plní funkciu regionálnej knižnice. Podľa zákona o knižniciach plní regionálne úlohy tým, že poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom v regióne a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb. Ďalej zhromažďuje a spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice regiónu.
 
Tribečská knižnica v Topoľčanoch vykonáva tieto regionálne funkcie:
• poradenská a konzultačná činnosť, metodické návštevy
• štatistika knihovníckych činností
• edičná činnosť knihovnícko-metodického zamerania
• vzdelávanie a porady knihovníkov
• pomoc pri revízii a aktualizácii knižničného fondu
• odborne spracúva a sprístupňuje regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne
• sprostredkúva medziknižnično-výpožičnú službu

Cieľom knižničnej politiky je:
• Zabezpečiť prístup k informačným zdrojom a službám, ktoré podporujú informovanosť, vzdelanosť a osobný rozvoj občanov.
• Nadobudnúť kvalitný knižničný fond na fyzických a digitálnych médiách podľa potrieb svojich používateľov (knižničný fond a jeho akvizícia).
• Zabezpečiť dostupnosť informačných zdrojov v rôznych formách pre potreby individuálneho používateľa a čitateľských skupín (výpožičky knižničného fondu).
• Poskytnúť moderné knižničné služby a komunitný priestor pre stretávanie, učenie a výmenu nápadov (knižničné služby).

Zoznam obecných knižníc v okrese Topoľčany

Zoznam obecných knižníc v okrese Topoľčany

OBECNÁ KNIŽNICA

EVIDENČNÉ ČÍSLO

Obecná knižnica Biskupová

3998/2000-400/4428

Obecná knižnica Blesovce

3998/2000-400/4356

Obecná knižnica Bojná

3998/2000-400/4422

Obecná knižnica Čeľadince

3998/2000-400/4507

Obecná knižnica Čermany

3998/2000-400/4807

Obecná knižnica Hajná Nová Ves

3998/2000-400/0336

Obecná knižnica Horné Chlebany

3998/2000-400/4352

Obecná knižnica Horné Obdokovce

3998/2000-400/0527

Obecná knižnica Horné Štitáre

3998/2000-400/0391

Obecná knižnica Hrušovany

3998/2000-400/0496

Obecná knižnica Chrabrany

3998/2000-400/4366

Obecná knižnica Jacovce

3998/2000-400/3986

Obecná knižnica Kamanová

3998/2000-400/438

Obecná knižnica Koniarovce

3998/2000-400/4345

Obecná knižnica Kovarce

3998/2000-400/4357

Obecná knižnica v Krnči

3998/2000-400/4719

Miestna knižnica Krtovce

3998/2000-400/0757

Obecná knižnica Krušovce

3998/2000-400/4331

Obecná knižnica Kuzmice

3998/2000-400/4940

Obecná knižnica v Lipovníku

3998/2000-400/4334

Obecná knižnica Ludanice

3998/2000-400/4328

Obecná knižnica Lužany

3998/2000-400/0484

Obecná knižnica Nemčice

3998/2000-400/4343

Obecná knižnica Nemečky

3998/2000-400/0789

Obecná knižnica Nitrianska Blatnica

3998/2000-400/4511

Knižnica Zlaty Dônčovej Nitrianska Streda

3998/2000-400/4515

Obecná knižnica v Norovciach

3998/2000-400/4581

Obecná knižnica Podhradie

3998/2000-400/4377

Obecná knižnica Prašice

3998/2000-400/4348

Obecná knižnica Práznovce

3998/2000-400/4396

Obecná knižnica Preseľany

3998/2000-400/0869

Obecná knižnica Rajčany

3998/2000-400/0546

Obecná knižnica Solčany

3998/2000-400/4426

Obecná knižnica Solčianky

3998/2000-400/4358

Obecná knižnica Súlovce

3998/2000-400/1311

Obecná knižnica Šalgovce

3998/2000-400/4661

Obecná knižnica Tesáre

3998/2000-400/4379

Obecná knižnica Tovarníky

3998/2000-400/4329

Obecná knižnica Tvrdomestice

3998/2000-400/4487

Obecná knižnica Urmince

3998/2000-400/4593

Obecná knižnica Veľké Ripňany

3998/2000-400/4427

Obecná knižnica vo Velušovciach

3998/2000-400/4837

Obecná knižnica Závada

3998/2000-400/4425

Informácie pre knižnice

Legislatíva

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 6. mája 2015
- vzťahuje sa na knižnice, ktoré vykonávajú knižnično-informačné služby a súčasne sú evidované v zozname knižníc, ktorý vedie Ministerstvo kultúry SR
- Zákon č. 126/2015 Z. z (pdf) /komentovaný/

Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach
- v odbornej evidencii knižničných dokumentov sa vedie každý knižničný dokument zaradený do knižničného fondu bez ohľadu na spôsob nadobudnutia a formu nosiča.
- základnými prvkami odbornej evidencie tvorí prírastkový zoznam a zoznam úbytkov. Tieto zoznamy knižnica uchováva po celý čas jej existencie.
Vyhláška č. 201/2016 Z. z. (pdf)

Zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel
- vydavateľ periodickej alebo neperiodickej publikácie a výrobca slovenského audiovizuálneho diela sú povinní bezplatne a na svoje trovy odovzdať povinný výtlačok, resp. povinnú rozmnoženinu z každého vyrobeného slovenského audiovizuálneho diela Zákon č. 185/2015 Z.z.
Zákon č. 212/1997 Z.z. (pdf)

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
- predmetom autorského práva je dielo (alebo časť diela, názov diela a meno postavy) z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora
Zákon č. 185/2015 Z. z. (pdf)

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
- upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry
Zákon č. 395/2002 Z. z (pdf)

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- pôvodcov registratúr oboznamuje s kritériami hodnotenia záznamov, pravidlami vyraďovania registratúrnych záznamov a preberania archívnych dokumentov, podrobne rozoberá ochranu archívnych dokumentov a v primeranej miere i registratúrnych záznamov. Stanovuje pravidlá evidencie archívneho dedičstva Slovenskej republiky a prístupu k archívnym dokumentom.
Vyhláška č. 628/2002 Z. z. (pdf)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- tento zákon upravuje: 
a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,
b) práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb,
c) postavenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”).
- dosahuje sa ním súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných údajov s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)
- https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Ochrana_osobnych_udajov_pouzivatelov-usmernenie.pdf /usmernenie k ochrane osobných údajov/
- Zákon č. 18/2018 Z. z. (pdf)

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
- upravuje podmienky získavania štatistických údajov a štatistických informácií potrebných na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky,
- určuje vykazovaciu povinnosť pre tzv. spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štatistického zisťovania. Štatistický úrad SR spravodajské jednotky kategorizuje na právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri a fyzické osoby.
Zákon č. 540/2001 Z. z. (pdf)

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
- je všeobecným predpisom na úseku správy majetku štátu vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére
 - výkon vlastníckeho práva štátu zabezpečujú správcovia majetku štátu. Správcami podľa zákona o správe majetku štátu sú:
a) štátne rozpočtové organizácie,
b) štátne príspevkové organizácie,
c) štátne fondy,
d) právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi, ak na základe zákona spravujú majetok štátu (napr. Slovenský pozemkový fond),
e) štátne orgány bez právnej subjektivity, ak na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu spravujú majetok štátu (napr. okresné úrady v sídle kraja).
Zákon č. 278/1993 Z. z. (pdf)

Metodické materiály

Príručka knihovníka malej knižnice
 - príručku pripravila Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci s poprednými odborníkmi z oblasti knihovníctva. Vydaná v roku 2003, počet strán 108.
 - pomôže zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa všetkých dôležitých stránok vzniku a fungovania malej knižnice.
- užitočné informácie a rady v nej nájdu aj zakladatelia alebo zriaďovatelia malých knižníc
- pri čítaní si treba uvedomiť, že od vydania v r. 2003 boli zmenené viaceré právne predpisy
Príručka knihovníka malej knižnice (pdf, 862 kB)

Príručka pre starostov a zastupiteľov obcí pre budovanie a fungovanie knižníc
- úlohy zriaďovateľov mestských a obecných knižníc
- financovanie knižníc
- knižnica ako vzdelávacie, kultúrne a komunitné centrum obce
- osobnosť a pracovná náplň knihovníka
- priestorové vybavenie knižníc
Príručka pre starostov a zastupiteľov obcí pre budovanie a fungovanie knižníc (pdf, 1.45 MB)

Príručka pre školského knihovníka
 - príručku vydala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Rok vydania 2018, 2. doplnené a prepracované vydanie, počet strán 229
- pomôže zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice
- obsahuje užitočné informácie aj pre prevádzkovanie obecných knižníc
Príručka pre školského knihovníka  (pdf, 2,2 MB)

Metodické usmernenie MK SR č. MK - 4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre verejné knižnice (pdf, 3 MB)

Štandard pre dobrý knižničný fond (pdf, 147.3 KB)
  
Metodická príručka pre štatistický výkaz KULT 10-01 (pdf, 369.9 KB)

Vzdelávanie knihovníkov v knižniciach - metodický materiál (pdf, 1.43 MB)

Plnenie metodického usmernenia pre mestské a obecné knižnice za rok 2021 (pdf, 6.5 MB)

Vzorový knižničný poriadok (pdf, 2,5 MB)

Zoznam knižníc SR – aktualizované 6.12.2022

Dokumentácia /štatistiky verejných knižníc v okrese Topoľčany/

Dokumentácia 2022 >>>
Dokumentácia 2021 >>>
Dokumentácia 2020 >>>
Dokumentácia 2019 >>>
Dokumentácia 2018 >>>
Dokumentácia 2017 >>>
Dokumentácia 2016 >>>
Dokumentácia 2015 >>>

Dotácie a granty pre knižnice

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tieto účely:
a) obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu,
b) podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
c) sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl,
d) aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu,
e) odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia“) na oblasť kultúry,
f) podpora a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám.
Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke Ministerstva kultúry SR (https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/)
Dotačný systém sa riadi Zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 299/2020 Z.z.

Fond na podporu umenia (https://www.fpu.sk/)
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona o Fonde na podporu umenia č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy.
 Podpornú činnosť realizuje v šiestich programoch:
1. Umenie
2. Podujatia, kultúrne centrá a časopisy
3. Výskum a vzdelávacie aktivity
4. Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
5. Pamäťové a fondové inštitúcie
6. Mesto kultúry

Do programu č. 5 sú zaradené aj knižnice. Podprogram 5.1 – Knižnice je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb, vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov. Podpora je určená na projekty knižníc, ktoré sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, na projekty subjektov aktívne pôsobiacich v tejto oblasti. Aktuálne sú do tohto podprogramu zaradené tieto možnosti podpory:
 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc
 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Zo všetkého som mal najradšej knihy.“

Nikola Tesla

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

2023