Sprístupňovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Tribečskej knižnice v Topoľčanoch o sprístupňovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť je možné podať:

- písomne ako poštovú zásielku na adresu: Tribečská knižnica v Topoľčanoch, ul. Čsl. armády 28, 955 35 Topoľčany
- písomne osobným doručením na sekretariát Tribečskej knižnice v Topoľčanoch
- telefonicky v pracovných dňoch od 7:00 - 15:00 h na tel. č. 038/746 3511
- ústne osobne v pracovných dňoch od 7:00 - 15:00 h na sekretariáte knižnice
- elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Formulár podania žiadosti: >> (pdf, 380 kB)

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

- ktorému útvaru je určená,
- kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
- aké informácie si žiada sprístupniť,
- spôsob, akým sprístupnenie informácie žiadateľ navrhuje,
Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená knižnici ako povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

Lehoty na vybavenie žiadosti.

Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie.

- informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácií žiadateľovi.
- knižnica zaplatenie úhrady odpustí, keď úhrada nepresiahne 1,66 €.

Sadzobník:

- kopírovanie – strana A 4 – čiernobiela kópia 0,10 €
- informácia sprístupnená e-mailom bezplatne
- informácia sprístupnená ako tlačový výstup PC:
 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,10 €
 strana A 4 – farebná kópia 0,50 €
- odosielanie informácií poštou: podľa finančných podmienok Slovenskej pošty, a.s.

Základné dokumenty.

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie s novelizáciami, pdf, 124.5 KB)
Smernica Tribečskej knižnice v Topoľčanoch o sprístupňovaní informácií (pdf, 475 KB)