Úsek koordinácie a metodiky

 • poskytuje metodickú, konzultačnú a poradenskú pomoc obecným knižniciam regiónu
 • koordinuje odbornú činnosť Tribečskej knižnice
 • zabezpečuje vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov v regióne
 • buduje študovňu knihovníckej literatúry
 • sleduje najnovšie smery a zmeny v knihovníctve, navrhuje ich aplikáciu v praxi pri
 • súčasnom uplatňovaní nových foriem práce
 • štatisticky vyhodnocuje činnosti obecných knižníc
 • spolupracuje s obecnými úradmi
 • koordinuje zavádzanie automatizovaných knižnično-informačných systémov
 • vedie archív o činnosti knižníc v regióne
 • edičná činnosť