Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Nová legislatíva nadväzuje na dovtedajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

FORMA OZNÁMENIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Oznámenie protispoločenskej činnosti možno urobiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom; zákon taxatívne vymenúva dotknuté trestné činy:
- trestné činy korupcie,
- trestné činy verejných činiteľov,
- trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
- trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- trestný čin za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody nad 3 roky,
b) podaním kvalifikovaného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom – jedná sa o vybraný správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur, resp. o správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
c) oznámením protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi v rámci vnútorného systému preverovania oznámení.

Nitriansky samosprávny kraj vypracoval Smernicu o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Predmetná smernica je verejne prístupná k nahliadnutiu na webovom portáli NSK v časti Elektronická úradná tabuľa – Smernice a zásady.

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je hlavný kontrolór NSK.

MOŽNOSTI PODANIA OZNÁMENIA
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b) poštou zaslanou na adresu: Úrad NSK, hlavný kontrolór NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie: „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK - NEOTVÁRAŤ“.