Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Tribečská knižnica v Topoľčanoch, ul. Čsl. armády 28, 955 35 Topoľčany
IČO: 36102610
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0055
Web: http://kniznicatopolcany.sk,  
Tel.: 038/7463511 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 038/ 74635 11

Poučenie o ochrane osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov využívaných Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch (ďalej „ knižnica“) sa nachádzajú v  Prílohe č. 2 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku. Nakladanie s osobnými údajmi zohľadňuje požiadavky vyplývajúce zo  zákona č. 18/2018 o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 25.5.2018 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Účel poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje v knižnici sa poskytujú za účelom:
- využívania knižnično-informačných služieb pre používateľov a návštevníkov knižnice v súlade so zákonom o knižniciach
- ochrany knižničného fondu a ďalšieho majetku knižnice
- informovania o službách
- spracovania štatistických údajov o činnosti
Knižnica neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie ani ich neposkytuje žiadnym ďalším subjektom.

Spracúvané osobné údaje

V V zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z.  o knižniciach pre účely poskytovania knižnično-informačných služieb spracúva knižnica  nasledujúce osobné údaje:
pri registrácii osôb do 15 rokov
- meno a priezvisko dieťaťa
- dátum narodenia
- adresa bydliska
- adresa elektronickej pošty
- telefónne číslo
- číslo čitateľského preukazu
- číslo preukazu ŤZP
- meno a priezvisko, titul a adresa zákonného zástupcu dieťaťa
pri registrácii osôb nad 15 rokov
- meno a priezvisko, titul
- dátum narodenia
- adresa bydliska
- číslo občianskeho preukazu a dátum jeho platnosti
- číslo pasu alebo povolenia k pobytu a dátum jeho platnosti (u cudzích štátnych príslušníkov)
- adresa elektronickej pošty
- telefónne číslo
- číslo čitateľského preukazu
- číslo preukazu ŤZP

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre účely registrácie v TK a priamo vyplýva zo zákona o knižniciach. Podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné sú vymedzené v čl. 6 ods. 1 Nariadenia/§ 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Spracúvanie citlivých údajov je zákonné podľa §16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.
Ich  neposkytnutie  by  malo za  následok  nemožnosť  vzniku registrácie  ako  používateľa  knižnično-informačných služieb.
Knižnica ďalej spracúva údaj o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ŤZP v prípade, že si želá čerpať výhody s tým spojené.
Osobné údaje sú sprístupňované Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Záznamy z kamerového systému

Vonkajšie priestory knižnice sú monitorované kamerovým systémom, ktorý slúži k zvýšeniu bezpečnosti knižnice a návštevníkov. Záznamy nie sú zverejňované.

Zverejňovanie fotografií

Pre účely prezentácie knižnice a propagácie organizovaných podujatí knižnica vyhotovuje obrazové záznamy vo forme fotografií a videa. Účastníci týchto podujatí berú na vedomie, že priebeh podujatia bude zaznamenávaný obrazovým záznamom. Každý účastník podujatia má právo namietať proti fotografovaniu jeho osoby a túto námietku si môže u organizátora uplatniť pred začiatkom podujatia.

Spôsob a obdobie uchovávania osobných údajov

Získané osobné údaje sú spracúvané v súlade s Knižnično-výpožičným poriadkom po dobu platnosti čitateľského preukazu a ďalšie dva roky po skončení platnosti. Počas tohto obdobia má používateľ možnosť si registráciu jednoducho obnoviť. Údaje kamerového systému knižnica uchováva 2 týždne od vzniku záznamu.

Kde môže čitateľ vidieť svoje údaje

Náhľad na niektoré osobné údaje, ktoré knižnica o čitateľovi eviduje, ponúka konto čitateľa v online katalógu. V tomto konte má používateľ možnosť vidieť prehľad aktuálnych výpožičiek, históriu výpožičiek, pričom si môže nastaviť, či sa táto história výpožičiek má uchovávať a môže si nastaviť vlastné prístupové heslo. Používateľ má právo požiadať o prístup ku svojim osobným údajom, ktoré spracúva knižnica. Prvý výpis je poskytnutý zdarma do jedného mesiaca po obdržaní žiadosti a potrebnom overení totožnosti žiadateľa.

Práva používateľa knižnice (dotknutej osoby) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

1. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v knižnici. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
2. Pravo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej podobe pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
3. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje,  ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
8. Právo podať návrh– na začatie konania o ochrane osobných údajov ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame  nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať žiadosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/32313214;
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok).

Záruka bezpečnosti

Tribečská knižnica v Topoľčanoch sa zaväzuje za transparentnosť a zrozumiteľnosť spracúvania osobných údajov a zaručuje dotknutej osobe dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou knižnice a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené knižnicou (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s pravidlami Tribečskej knižnice v Topoľčanoch

v Topoľčanoch, 25. 5 .2018

Mgr. Mária Kráľová
riaditeľka

 

<!-- [if gte mso 9]>