HISTÓRIA KNIŽNICE

Tribečská knižnica v Topoľčanoch je regionálna knižnica a zároveň plní funkciu mestskej knižnice v Topoľčanoch. Je centrom metodickej a koordinačnej činnosti pre ostatné verejné knižnice v okrese Topoľčany.

Mesto Topoľčany do roku 1920 nemalo verejnú knižnicu. Na jeho území existovalo niekoľko spolkových knižníc. V marci 1920 bola zriadená obecná knižnica v Topoľčanoch na návrh dr. Pavla Jantaucha, kňaza z Ludaníc, neskôr biskupa Trnavskej diecézy. V r. 1925 bolo v okrese Topoľčany zriadených 78 obecných knižníc. Rok 1948 zanechal nevyčísliteľné škody napáchané nielen v ľudových, ale aj v kaštielnych knižniciach. Knihy sa pálili, trhali, alebo inak ničili. V r. 1959 bol prijatý knižničný zákon č. 53/1959, ktorý položil základy jednotnej sústavy knižníc. V roku 1964 sa Okresná knižnica v Topoľčanoch stala osobným úradom pre profesionálne knižnice v okrese. V r. 1978 sa knižnica presťahovala do nových priestorov. Bolo vytvorené samostatné oddelenie politickej literatúry, úsek bibliografie, hudobný úsek a pobočka na Hviezdoslavovej ulici. Rok 1989 posunul knižničnú prácu do novej etickej roviny. Jednotná sústava knižníc sa rozpadla, zrušili sa oddelenia politickej literatúry a centralizovaný nákup. Ako samostatný právny subjekt prestala existovať v r. 1996, kedy bola začlenená do Tribečského kultúrneho centra a bola premenovaná na Tribečskú knižnicu v Topoľčanoch.

V r. 1999 jej bola prinavrátená právna subjektivita, zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Nitre. Od 1. 4. 2002 zriaďovateľ knižnice je Nitriansky samosprávny kraj.