Knižničný a výpožičný poriadok

Základné informácie

REGISTRÁCIA ČITATEĽA

Čo je potrebné?
• Vyplniť čitateľskú prihlášku, doložiť doklad totožnosti k overeniu
• Zaplatiť registračný poplatok 5€.
    • Deti a mládež do 15 rokov 2€,
    • Deti MŠ, nezamestnaní a držitelia preukazu ZŤP majú registráciu zdarma.
    • Študenti do 26 rokov a dôchodcovia zaplatia za registráciu 4€.
Za čitateľa mladšieho  ako 15 rokov zodpovedá zákonný zástupca.
Jednodňová registrácia 2€.

PRÁVA A POVINNOSTI ČITATEĽA
• Podpisom na prihláške uzatvorí žiadateľ s knižnicou zmluvu o poskytovaní služieb. Vystavením čitateľského preukazu sa žiadateľ stáva čitateľom. Podpisom na prihláške čitateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a potvrdzuje, že prijíma podmienky zmluvného vzťahu určenom Knižničným a výpožičným poriadkom.
• Dňom registrácie začína 365 dní, kedy má čitateľ právo využívať všetky služby knižnice.

Členstvo v knižnici zaniká:
    a/ odhlásením používateľa
    b/ neobnovením členstva po uplynutí 12 mesiacov
    c/ hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku
Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú.

Čitateľský preukaz
    • Je doklad, ktorý oprávňuje používateľa používať služby knižnice.  
    • Je neprenosný, jeho platnosť je potrebné každých 12 mesiacov obnovovať. Platí len v tej knižnici, v ktorej bol vydaný a pre používateľa, na ktorého meno bol vystavený. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá používateľ.
    • Pri strate preukazu zaplatí používateľ za jeho nové vydanie manipulačný poplatok 2,- €.     
    • Pri zmene bydliska alebo mena, je používateľ povinný zmenu oznámiť.
    • Na základe platného čitateľského preukazu má prístup do všetkých výpožičných priestorov knižnice a pobočky.
    • Používateľ je povinný zachovávať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na udržovanie poriadku a ochrany majetku knižnice. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovávať ticho a poriadok.
    • Používateľ chráni fondy knižnice a jej zariadenia pred poškodením. Za poškodenie sa považuje vystrihovanie časti kníh, novín a časopisov, zvýrazňovanie textu, vyberanie príloh a tabuliek.
    • Používateľ môže mať súčasne vypožičaných 10 dokumentov.

Medziknižničná výpožičná služba, alebo ako získať knihy z knižnice
Ak používateľ požiada o knihu, ktorú knižnica nemá, tá sprostredkuje vypožičiavanie formou medziknižničnej výpožičnej  služby z inej knižnice v SR. Za každý dokument zaplatí čitateľ  poplatok 4,- €.

Reprografické služby
Poplatok za jednu čb stranu:
A 4:  0,10 €  
A 3:  0,20 €

Internet
Podmienkou využívania internetu je platný čitateľský preukaz alebo jednodňová registrácia
                             
Rezervácia dokumentu
Knihy, ktoré sú vypožičané, môže knižnica po ich vrátení rezervovať používateľom. Na vyzdvihnutie má čitateľ 7 dní.

Podmienky absenčnej výpožičnej služby alebo na čo si dávať pozor
• Základná výpožičná doba je 31 dní a vzťahuje sa ku každej výpožičke samostatne. Knižnica zasiela čitateľom, ktorí poskytnú e-mail, zdarma upozornenie o blížiacom sa konci výpožičnej doby.
• Je dobré sledovať si termíny a dokumenty vracať pred uplynutím výpožičnej doby
• Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa predĺžiť za predpokladu, že o vypožičanie konkrétnej knihy nežiada iný používateľ. Výpožičnú lehotu si používateľ môže predĺžiť bezplatne 3-krát.
• Po prekročení výpožičnej doby začne systém napočítavať poplatok 0,02 € za každú jednu knihu a za každý deň omeškania.
Upomienky budú čitateľom zasielané nasledovne:
1. upomienka - po 30. dňoch emailom - poplatok 0,- €
2. upomienka - po 60. dňoch emailom - poplatok 1,- €
3. upomienka - po 90. dňoch emailom - poplatok 2,- €
riaditeľská upomienka - po 120. dňoch poštou - poplatok 7,- €
Poplatky za omeškanie budú pripočítané k poplatkom za upomienku.
• Používateľ je povinný nahradiť poškodenú, alebo stratenú knižničnú jednotku:
• uvedením do pôvodného stavu
• finančnou náhradou, ktorá môže dosiahnuť 5 – 10 násobok pôvodnej ceny knihy.
• manipulačný poplatok knižnice pri strate je 1,- € za každý dokument.

Knižničný a výpožičný poriadok v plnom znení si môžete prečítať tu >>