Knižničný a výpožičný poriadok

Základné informácie

1. Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby po predložení občianskeho preukazu, pasu, alebo iného hodnoverného dokladu

2. Používateľom sa občan, cudzí štátny príslušník stáva zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.

3. Členstvo v knižnici zaniká:
a/ odhlásením používateľa
b/ neobnovením členstva po uplynutí 12 mesiacov
c/ hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku
Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú.

4. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľa užívať služby knižnice.

Registračné poplatky na 12 mesiacov:
• dospelí, študenti, dôchodcovia 4,- €
• deti a mládež do 15 rokov 2,- €
• deti predškolského veku bezplatne
• nezamestnaní, ŤZP bezplatne

5. Čitateľský preukaz je neprenosný, jeho platnosť je potrebné každých 12 mesiacov obnovovať. Platí len v tej knižnici, v ktorej bol vydaný a pre používateľa, na ktorého meno bol vystavený. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá používateľ.

6. Stratu preukazu je používateľ povinný bezodkladne oznámiť knižnici. Pri strate preukazu zaplatí používateľ za jeho nové vydanie manipulačný poplatok 1,7 €.

7. Ak používateľ zmení bydlisko, meno, povolanie, alebo školu je povinný túto zmenu oznámiť knižnici.

8. Používateľ má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice a pobočky.

9. Používateľ je povinný zachovávať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na udržovanie poriadku a ochrany majetku knižnice. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovávať ticho a poriadok.

10. Používateľom sa požičiavajú knihy po vyplnení predpísaných tlačív a predložení platného čitateľského preukazu.

11. Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenia pred poškodením. Za poškodenie sa považuje vystrihovanie časti kníh, novín a časopisov a písanie rozličných poznámok, vyberanie príloh a tabuliek.

12. Používateľ môže mať súčasne vypožičaných 10 dokumentov.

13. MVS: Ak používateľ požiada o knižničnú jednotku, ktorú knižnica nemá vo svojom fonde sprostredkuje knižnica vypožičiavanie formou medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice v SR podľa príslušných smerníc. Za každý vypožičaný dokument sa vyberá poplatok 3,50 €.

14. Knižnica poskytuje reprografické služby.
Poplatok za jednu stranu formát
A 4: 0,10 €
A 3: 0,20 €

15. Podmienkou využívania internetu je platný čitateľský preukaz

16. Knižničné jednotky, ktoré sú vypožičané, môže knižnica po ich vrátení do 7 dní rezervovať jednotlivým používateľom podľa poradia, v akom ich žiadali.

17. Výpožičná doba je jeden mesiac. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa predĺžiť za predpokladu, že o vypožičanie príslušnej knižničnej jednotky nežiada iný používateľ. Výpožičnú lehotu si používateľ môže predĺžiť bezplatne 3-krát. Po prekročení výpožičnej doby systém začne počítať poplatok 0,02 € za každý jeden deň omeškania a každú jednu knihu. Upomienky zasielané nebudú, zaslaná bude iba riaditeľská upomienka po prekročení výpožičnej doby 3 me-siace. Za poslanie riaditeľskej upomienky je poplatok 6 €. 

18. Používateľ je povinný nahradiť poškodenú, alebo stratenú knižničnú jednotku:
• uvedením do pôvodného stavu
• finančnou náhradou, ktorá môže dosiahnuť 5-10 násobok pôvodnej ceny knihy.

19. Používateľ je povinný hradiť i všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti so stratou knižničnej jednotky, vo forme manipulačného poplatku 1,- € za každý dokument.

Knižničný a výpožičný poriadok v plnom znení si môžete prečítať tu >>