Knižné novinky (júl - sptember) 2013

 

Úsek beletrie

Archer, Jeffrey: Pomsta - Bratislava: Reader´s Digest Výber, 2009
Briusov, Valerij Jakovlevič: Posledné stránky denníka - Bratislava: Ikar, 2005
Faustína: Denníček - Spišská Nová Ves: Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (SAC) Pallotti, 2012
Gross, Andrew: Modrá zóna - Bratislava: Reader´s Digest Výber Slovensko, 2009
Harter, Karen: Jesenný splín - Bratislava: Reader's Digest Výber Slovensko, 2009
Hill, Joe: Oblek mŕtveho - Bratislava: Ikar, 2008
Christie, Agatha: The double clue - Praha: Garamond, 2008
Kas, Filip: Nemohúcnosť - Bratislava: Ikar, 2011
Malarkey, Tucker: Zjavné čary - Bratislava: Ikar, 2008
Masters, Priscilla: Slučka - Bratislava: Ikar, 2008
Pechočiaková, Drahomíra: Sila lásky - Bratislava: YES FIN, 2012
Sierra, Javier: Tajná večera - Bratislava: Ikar, 2006
Smith, Wilbur: Asagaj - Bratislava: Reader's Digest Výber Slovensko, 2010
Stone, Katherine: Návrat domov - Bratislava: Ikar, 2002
Taylor, Patrick: U nás na írskom vidieku - Bratislava: Reader's Digest Výber Slovensko, 2010
Tracy, P. J.: Sněžná slepota - Praha: BB/art, 2008

Úsek pre deti a mládež

Fyzika pre 8. ročník základných škôl - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
Zuzanka na prázdninách - Bratislava: Junior, 2007
Zuzanka a jej pes - Bratislava: Junior, 2008
Rozprávky o vílach - Bratislava: Viktoria Print, [2007]
Amery, Heather: Čarovný svet rozprávok - Praha: Ottovo nakladatelství, 2008
Bohuněk, Jiří: Fyzika pre 7. ročník základných škôl - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000
Bond, Michael: Medvedík Paddington - Bratislava: Slovart, 2008
Brezovická Šebeková, Ľubica: Medové príbehy - Vrútky: Advent-Orion, 2012
Duffy, John W.: Prince - Bratislava: Champagne Avantgarde, 1993
Dumas, Alexandre: Čierny tulipán - Bratislava: Mladé letá, 1968
Goscinny: Prázdniny malého Mikuláša - [Bratislava]: Slovart, 2012
Goscinny: Mikulášove prestávky - Bratislava: Slovart, 2012
Graham-Kennedy, Elaine: Dinosaury - Kde sa vzali a kam zmizli? - Vrútky: Advent-Orion, 2010
Hyvnarová, Bronislava: Zmysly zvierat - Vrútky: Advent-Orion, 2011
Janovič, Jozef: Fyzika pre 6. ročník základných škôl. [Pracovná časť B.] - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002
Janovič, Jozef: Fyzika pre 7. ročník základných škôl - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006
Janovič, Jozef: Fyzika pre 6. ročník základných škôl - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007
Jedinák, Michal: Najmenšia rodina na svete - Bratislava: Ikar, 2012
Kaminská, Renata: Odvážni kamaráti - Vrútky: Advent-Orion, 2012
Kimpton, Diana: Eli na tajnej výprave - Bratislava: Fragment, 2007
Kimpton, Diana: Eli hľadá strašidlá. Poníky princeznej Eli - Bratislava: Fragment, 2007
Koekkoek, Anna Laura: Semienka - Vrútky: Advent-Orion, 2011
Le Gloahec, Françoise: Prázdniny s delfínmi - Praha: Ottovo nakladatelství, 2009
Ondrejka, Kliment: Príroda - Bratislava: Mapa Slovakia, 2000
Pechočiaková, Drahomíra: O dvoch sestrách - Bratislava: YES FIN, 2011
Pechočiaková, Drahomíra: Sme šťastní, keď sme všetci spolu - [Bratislava]: YES FIN, 2013
Pechočiaková, Drahomíra: Vtáčie príbehy - [Bratislava]: YES FIN, 2013
Rúfus, Milan: Modlitbičky - Bratislava: Mladé letá, 2000
Skelton, Matthew: Endymion spring - Bratislava: Fragment, 2007
Stichmann-Marny, Ursula: Čo to tu kvitne? - Bratislava: Príroda, 2006
Štilicha, Peter: Udatný rytier Roland a poslední draci - Bratislava: Ikar, 2003
Thomas, Jerry D.: Detektív Zack - Vrútky: Advent-Orion, 2013

Úsek odbornej literatúry

Myslet jako hora - Prešov: Nadácia Zelená Nádej, 1993
Krásno 1185-1995 - Krásno: Obecný úrad, 1995
Ekológia - Bratislava: Donar, 1997
Životné prostredie - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002
Ottova encyklopédia - Praha: Ottovo nakladatelství, 2006
Odborové didaktiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009
Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky - [Trnava]: EMITplus, 2010
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí - Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2012
Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém - Bratislava: Iris, 2012
Český a slovenský komunismus - Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012
Kauzálne modelovanie v sociológii - Bratislava: Milan Štefanko - Iris, 2013
Dejiny sociálneho a politického myslenia - Bratislava: Kalligram, 2013
Adamík-Šimegová, Miroslava: Výskum šikanovania v prostredí školy - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012
Badegruber, Bernd: Otevřené učení ve 28 krocích - Praha: Portál, 1994
Belz, Horst: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení - Praha: Portál, 2001
Bieleszová, Dušana: Rovesnícka mediácia - Bratislava: Iura edition, 2013
Brnula, Peter: Sociálna práca - Bratislava: Iris, 2012
Brťková, Rastislava: Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku - Bratislava: Pro Solutions, 2012
Carnegie , Dale: Ako naštartovať svoju kariéru - Bratislava: Príroda, 2013
Cimrmannová, Tereza: Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu - Praha: Karolinum, 2013
Čáp, Juraj: Smrť a vedomie smrteľnosti - Bratislava: Iris, 2012
Čellárová, Lýdia: Ľudové tradície a remeslá na Slovensku a ich využitie v štúdiu učiteľstva 1. st. ZŠ - V Banskej Bystrici: Univerzita Mateja Bela, 1997
Čepelová, Slávka: Úvod do psychológie práce - Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2011
Devall, Bill: Hlboká ekológia - Tulčík: ABIES, c1997
Doležel, Jakub: Církevní sociální práce na pozadí encykliky Deus caritas est - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
Dostálová, Iva: Angličtina pre samoukov - Bratislava: Fragment, 2013
Escandón, Rafael: Slobodní od závislostí - Vrútky: Advent-Orion, 2012
Findra, Ján: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania - Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2013
Garibal, Gilbert: Tréma a jak ji překonávat - Praha: Portál, 2013
Gelabert, Ramon C.: Cukrovka (diabetes mellitus) - Vrútky: Advent-Orion, 2009
Hegyi, Ladislav: Sociálna gerontológia - Bratislava: Herba, 2012
Hevier, Daniel: Ťahák na básne - Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012
Hrehová, Helena: Etika a kultúra - Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012
Hrtánek, Ladislav: Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy - Bratislava: Paneurópsaka vysoká škola, 2013
Choděra, Radomír: Didaktika cizích jazyků - Praha: Academia, 2013
Jesenský, Miloš: Po stopách templárov na Slovensku - Bratislava: Goralinga, 2008
Kalaš, Ivan: Premeny školy v digitálnom veku - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2013
Kohl, MaryAnn F.: 200 výtvarných činností - Praha: Portál, s.r.o., 2000
Korvasová, Hana: Hrajeme si na přírodu - Praha: Institaut dětí a mládeže, 1991
Kosová, Beata: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania, alebo, Ako ďalej na 1. stupni základnej školy - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1995
Košičiarová, Soňa: Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy - Bratislava: Iura edition, 2012
Kunštárová, Žaneta: Partnerský stisk rúk - [Bratislava]: Pro Solutions, 2012
Květoňová-Švecová, Lea: Cesty k inkluzi - Praha: Karolinum, 2012
Leksa-Pichanič, Vladimír: Vzdelaní príbuzní - Bratislava: Perfekt, 2013
Lesná, Ľuba: Krajina hrubých čiar - Bratislava: Ikar, 2013
Lipták, Ondrej: Cievy a dolné končatiny - Bratislava: Ústav zdravotnej výchovy [vyd.], 1989
Ludíková, Libuše: Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
Máchal, Aleš: Špetka dobromysli - Brno: EkoCentrum, 1996
Maisner, Martin: Základy práva informačných technológií - Bratislava: Iura edition, 2013
Majtán, Štefan: Odbytová stratégia - Bratislava: Sprint 2, 2013
Malík, Branislav: Politická antropológia - Bratislava: Iris, 2012
Milfait, René: Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu "Euthanasie" - Středokluky: Zdeněk Susa, 2013
Mišovičová, Regina: Krajinnoekologické predpoklady rozvoja mesta Nitra a jeho kontaktného územia - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008
Nedley, Neil: Život bez depresie - Vrútky: Advent-Orion, 2004
Novomeský, František: Drogy - Martin: Advent Orion, 1996
Orieška, Ján: Služby v cestovnom ruchu - Banská Bystrica: Dali-BB, 2011
Paľková, Jarmila: Hráme sa s prierezovými témami - [Bratislava]: Pro Solutions, 2012
Pamplona-Roger, George D.: 250 receptov pre zdravie a prevenciu - Martin: Advent-Orion, 2013
Paulová, Iveta: Komplexné manažérstvo kvality - Bratislava: Iura edition, 2013
Petlák, Erich: Inovácie v edukačnom procese - Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2012
Prno, Ignác: Dynamika sociálno-ekonomických procesov - Bratislava: Veda, 2012
Pucherová, Zuzana: Druhotná krajinná štruktúra - Nitra: Fakulta prírodných vied UKF, 2007
Roseová, Angie: Rozvíjíme sebedůvěru dětí - Praha: Portál, 1997
Seková, Mária: Manažment - Bratislava: Iura edition, 2013
Schwarz, Mário: Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie - [Krakov]: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012
Slamková, Alica: Klinické a ošetrovateľské aspekty paliatívnej starostlivosti - Martin: Osveta, 2013
Slavkovský, Peter: Slovenská etnografia - Bratislava: Veda, 2012
Strážnická, Viera: Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv - Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2013
Suchá, Jitka: Hry a činnosti pro aktivní seniory - Praha: Portál, 2013
Svetlíková, Jana: Výchova hrou - Bratislava: HUMANITAS, 2000
Svoboda, Mojmír: Psychodiagnostika dospělých - Praha: Portál, 2013
Šašinka, Miroslav A.: Pandémia nedostatku vitamínu D - Bratislava: Herba, 2012
Šefců, Ondřej: Architektura - Praha: Grada Publishing, 2013
Šimončič, Róbert: Diéty a životospráva pri cukrovke - Bratislava: Tibor Hradecký, 1997
Štech, Stanislav: Úvod do školní psychologie - Praha: Portál, 2013
Števček, Marek: Civilné právo procesné - Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2013
Šubrt, Jiří: Soudobá sociologie V - Praha: Karolinum, 2013
Švecová, Milada: Výchova k udržateľnému rozvoju v podmienkach škôl a jej manažment - Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008
Tichý, Lubomír: Barvy z rostlin - Brno: Rezekvítek, 2005
Vágnerová, Marie: Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí - Praha: Univerzita Karlova, 2013
Vatehová, Drahomíra: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov - Martin: Osveta, 2013
Višňovský, Ľudovít: Základy školskej pedagogiky - Bratislava: Iris, [2001]
Vojáček, Ladislav: Československé právne dejiny (1918-1992) - Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2013
Wharam, Jane: Emocionálna inteligencia - Bratislava: Príroda, 2013
Worden, J. William: Smútkové poradenstvo a smútková terapia - Trenčín: Vydavateľstvo F, Pro mente sana, 2013
Workie Tiruneh, Menbere: Predvídanie potrieb trhu práce v SR - Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2012
Zápotočná, Oľga: Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní - Bratislava: Veda, 2012
Zelina, Miron: Alternatívne školstvo - Bratislava: Iris, 2000
Zorkóciová, Otília: Vplyv finančno-hospodárskej krízy na medzinárodnú marketingovú stratégiu firiem - Bratislava: Sprint 2, 2012
Zulehner, Paul M.: Cirkev v dnešnom svete - Bratislava: Kalligram, 2013

Pobočka

Najkrajšie filmové rozprávky - V Prahe: Nakladatelství XYZ, 2010
Almond, David: Nebeské oči - Bratislava: Slovart, 2012
Ambruš, Bystrík: Chováme chrčky, morčatá a iné hlodavce - Bratislava: Príroda, 1991
Andersen, Hans Christian: Kreslené rozprávky - V Prahe: Albatros, 2009
Brezovická Šebeková, Ľubica: Medové príbehy - Vrútky: Advent-Orion, 2012
Cooper, Alice: Detský obrázkový atlas sveta - Bratislava: Belimex, 2002
Disney, Walt: Ilustrovaný slovník nemecko-slovenský - Bratislava: Egmont, 2000
Fürst, Vlastimil: Začalo sa to sklamaním -a končí nádejou - Vrútky: Advent-Orion, 2013
Goscinny: Malý Mikuláš - [Bratislava]: Slovart, 2011
Goscinny: Prázdniny malého Mikuláša - [Bratislava]: Slovart, 2012
Goscinny: Mikulášove prestávky - Bratislava: Slovart, 2012
Graham-Kennedy, Elaine: Dinosaury - Kde sa vzali a kam zmizli? - Vrútky: Advent-Orion, 2010
Hyvnarová, Bronislava: Zmysly zvierat - Vrútky: Advent-Orion, 2011
Jóriová, Vanessa: Za múrom - Bratislava: Ikar, 2013
Kaminská, Renata: Odvážni kamaráti - Vrútky: Advent-Orion, 2012
Kimpton, Diana: Eli beží na pomoc - Bratislava: Fragment, 2006
Kimptonová, Diana: Eli má tajný plán - Bratislava: Fragment, 2006
Koekkoek, Anna Laura: Semienka - Vrútky: Advent-Orion, 2011
Ludwig, Anna: Prvý bozk - Bratislava: Fragment, 2012
Manning, Sara: Tweetni mi! - Bratislava: Ikar, 2012
Noël, Alyson: Kruté leto - Bratislava: Slovart, 2012
Norton, Liss: Zvončekový les - Bratislava: Slovart, 2012
Pechočiaková, Drahomíra: Vtáčie príbehy - [Bratislava]: YES FIN, 2013
Rúčková, Enja: Žuvačkový kráľ - [Bratislava]: Motýľ, 2012
Simon, Francesca: Grázlik Gabo a upírska zombia - Bratislava: Slovart, 2013
Thomas, Jerry D.: Detektív Zack - Vrútky: Advent-Orion, 2013
White, Ellen Gould Harmon: Poslovia nádeje - Vrútky: Advent-Orion, 2006
Wunder, Wendy: Zázraky sú možné - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2012

Študovňa

Pechočiaková, Drahomíra: Na tom našom dvore - [Bratislava]: YES FIN, 2012
Pechočiaková, Drahomíra: Sme šťastní, keď sme všetci spolu - [Bratislava]: YES FIN, 2013
Pechočiaková, Drahomíra: Vtáčie príbehy - [Bratislava]: YES FIN, 2013