Cenník služieb a poplatkov

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV PLATNÝ OD 1. 2. 2020

REGISTRAČNÉ POPLATKY : PLATNOSŤ 12 MESIACOV

Cena v EUR

dospelí

5,--

študenti

4,--

dôchodcovia

4,--

deti a mládež do 14 rokov

2,--

deti predškolského veku

bezplatne

nezamestnaní

bezplatne

držitelia preukazu Únie slabozrakých a nevidiacich a ŤZP

bezplatne

poplatok za jednorazovú knižnično-informačnú službu, vrátane prístupu na internet

2,--

SANKČNÉ POPLATKY

prekročenie výpožičnej doby knižničných dokumentov - 1 dokument / 1 deň

0,02

riaditeľská upomienka

7,--

strata alebo zničenie čitateľského preukazu

2,--

manipulačný poplatok pri strate výpožičky (poplatok za náhradné knihovnícke spracovanie)

1,--

strata dokumentu

10 násobok nadobúdacej ceny

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA (MVS)

objednávka dokumentu alebo kópie článku

1,50

za každý vypožičaný dokument (poštovné)

2,50

poplatok za MVS z fondov TK (tituly ktoré sa nachádzajú vo fonde TK len v jednom exemplári ako MVS nepožičiavame)

2,--

MEDZINÁRODNÁ MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

objednávka dokumentu alebo kópie článku

1,--

výpožička dokumentu z ČR

podľa faktúry

výpožička dokumentu z iných krajín

podľa faktúry

REZERVOVANIE DOKUMENTU

rezervovanie dokumentu

0,50

REŠERŠNÉ SLUŽBY

vypracovanie rešerše

3,--

tlač rešerše – 1 strana formátu A4
0,15
odoslanie emailom
bezplatne

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY Z VLASTNÝCH FONDOV:

za každú stranu formátu A4

0,10

za každú stranu formátu A3

0,20

TLAČ Z INTERNETU:

 

Formát A4 čiernobielo

0,10

Formát A4 farebne

0,50

Formát A3 čiernobielo

0,20

Formát A3 farebne

1,--

INTERNET:

prístup na internet pre registrovaných používateľov bezplatne