Cenník služieb a poplatkov

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV PLATNÝ OD 1. 2. 2020

REGISTRAČNÉ POPLATKY (PLATNOSŤ 12 MESIACOV)

CENA V EUR

dospelí

5,--

študenti

4,--

dôchodcovia

4,--

deti a mládež do 15 rokov

2,--

deti predškolského veku

bezplatne

nezamestnaní

bezplatne

držitelia preukazu ŤZP

bezplatne

poplatok za jednorazovú knižnično-informačnú službu, vrátane prístupu na internet

2,--

SANKČNÉ POPLATKY

prekročenie výpožičnej doby knižničných dokumentov - 1 dokument / 1 deň

0,02

2. upomienka (po 60. dňoch)

1,--

3. upomienka (po 90. dňoch)

2,--

riaditeľská upomienka

7,--

strata alebo poškodenie čitateľského preukazu – vystavenie duplikátu

2,--

manipulačný poplatok pri náhrade strateného dokumentu (knihovnícke spracovanie)

1,--

strata dokumentu

10 násobok nadobúdacej ceny

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA (MVS)

objednávka dokumentu alebo kópie článku

1,50

za každý vypožičaný dokument (poštovné)

2,50

MEDZINÁRODNÁ MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

objednávka dokumentu alebo kópie článku

1,--

výpožička dokumentu z ČR

podľa faktúry

výpožička dokumentu z európskych knižníc

podľa faktúry

REZERVOVANIE DOKUMENTU

rezervovanie dokumentu

0,--

REŠERŠNÉ SLUŽBY

vypracovanie rešerše

3,--

tlač rešerše – 1 strana formátu A4
0,10
odoslanie emailom
bezplatne

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY Z VLASTNÝCH FONDOV:

za každú stranu formátu A4

0,10

za každú stranu formátu A3

0,20

TLAČ Z INTERNETU:

 

Formát A4 čiernobielo

0,10

Formát A4 farebne

0,50

Formát A3 čiernobielo

0,20

Formát A3 farebne

1,--

INTERNET:

prístup na internet pre registrovaných používateľov bezplatne