Prístup k databázam EBSCO

Tribečská knižnica v Topoľčanoch umožňuje svojim používateľom využívať abstraktové a plnotextové elektronické databázy firmy EBSCO.
Prístup do databáz je možný len v knižnici prostredníctvom Verejného internetu z tejto adresy: http://search.ebscohost.com

EBSCO DATABÁZY

Momentálne sú sprístupnené tieto databázy:

Academic Search Complete (ASC) - najväčšia svetová multidisciplinárna databázas viac ako 8 500 plnotextovými časopismy, z čoho 7 3000 časopisov je recenzovaných (peer-reviewed). Články sú spracované retrospektívne až do roku 1887. Okrem plného textu táto databáza ponúka indexáciu a abstrakty pre viic ako 12 500 časopisov a celkom cez 13 200 publikácií, vrátane monografií, reportov, výstupov z konferencií a ďalších zdrojov. Plné texty článkov sú buď vo formáte PDF aleho HTML. Zameranie databázy: oblasť humanitných, spoločenských a prírodných vied

Business Source Premier (BSP) - najpoužívanejšia priemyselno-obchodná databáza poskytujúca plné texty z viac ako 2 300 časopisov, vrátane plných textov z takmer 1 1000 recenzovaných časopisov. Taktiež sú tu plné texty článkov spätne až do roku 1886 ako aj citácie odkazov od roku 1998.Zameranie: všetky disciplíny obchodu vrátane marketingu, manažmentu, MIS, POM, účtovníctva, financií a ekonomiky. Databáza je denne aktualizovaná.

RILM Abstracts of Music Literature - rozsiahla muzikologická bibliografická databáza z oblasti muzikologickej literatúry všetkých typov. Je určená pre vedcov, študentov, knihovníkov, učiteľov a milovníkov hudby. Obsahuje viac ako 550 000 záznamov od roku 1967 až posúčasnosť a ročne pribudne viac ako 30 000 nových záznamov. Dokumentácia zborníkov siaha spätne až do roku 1835. Databáza je aktualizovaná s mesačnou frekvenciou.

RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals - medzinárodná databáza anotovaná na vysokej úrovni s podrobnými analýzami diel z oblasti histórie hudby a kultúry z období od roku 1800 až po rok 1950 (od Beethovena po Bartóka, od Berlioza po Berga a od Schuberta po Šostakoviča), ktorých autormi sú medzinárodne uznávaní vedci a editori. Záštitu nad publikáciami má International Musicological Society/Medzinárodná muzikologická spoločnosť a International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres/ Medzinárodná asociácia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier. V databáze RIPM sú spracované zdrojové dokumenty z hudobných periodík vydávaných v dvadsiatich krajinách. Databáza je aktualizovaná každé dva roky a v súčasnosti je indexovaných 140 hudobných periodík vrátane článkov, ilustrácií, hudobných príkladov, inzerátov, recenzií a mnoho ďalších. Anotované indexovanieRIPM je založené na podrobných analýzach obsahu. Zaujímavý je fakt, že RIPM poskytuje kľúčové slová v obsahu a tak umožňuje používateľom okamžite zistiť, či je daná citácia pre nich zaujímavá. V porovnaní s mechanickým OCR indexovaním RIPM systém ušetrí používateľom veľa času.
Databáza RIPM ponúka viac ako 5 000 prekladov článkov do angličtiny z časopisov publikovaných v inom jazyku ako je angličtina. Nové tituly sú pridávané do databázy každých šesť mesiacov.

Humanities International Complete, ktorá obsahuje viac ako 2000 časopisov a 2 milióny záznamov, pričom 730 časopisov sa nachádza v plnom texte. Táto databáza spĺňa základné kritéria pre potreby vedeckých pracovníkov, študentov, ale aj pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o problematiku humanitných vie

MEDLINE with Full Text - poskytuje autoritatívne informácie z oblasti medicíny, ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, zubného lekárstva, zdravotného systému a veteriny. Plné texty sú z viac ako 1 470 indexovaných časopisov. Viac ako 558 z nich nie je možné nájsť v žiadnej inej databáze

Health Source: Nursing/Academic Edition (HS:N/AE) - obsahuje 550 plnotextových časopisov a je najbohatšou databázou informácií o zdravotnej starostlivosti pre bežného čitateľa

Health Source – Consumer Edition (HS-CE) - je najbohatšou databázou informácií o zdravotnej starostlivosti pre bežného čitateľa. Je dostupná v knižniciach na celom svete, poskytujúca informácie o mnohých témach z oblasti zdravotníctva, vrátane lekárskych vied, stravovania, starostlivosti o deti, lekárskej starostlivosti o športovcov a o všeobecnej starostlivosti o zdravie. Databáza ponúka prístup takmer 80 plnotextovým zdravotníckym časopisom.

Master File Premier (MFP) - je navrhnutá hlavne pre verejné knižnice, je to multidisciplinárna databáza poskytujúca plné texty z takmer 1 700 periodík spätne až do roku 1975. Zahŕňa virtuálne každú predmetovú oblasť verejného záujmu. Obsahuje plné texty približne 500 referenčných prác a viac ako 164 000 primárnych zdrojových dokumentov, taktiež tu je možné nájsť aj obrazovú zbierku 592 000 fotografií, máp a ďalších obrazových materiálov. Databáza je aktualizovaná denne

ERIC (Education Resource Information Center/Informačné centrum zdrojov vzdelávania) - obsahuje viac ako 1,3 milióna záznamov a odkazov k 323 000 plnotextovým dokumentom spätne do roku 1966 z oblasti výchovy a vzdelávania. Databáza je voľne dostupná aj s plnými textami dokumentov.

Newspaper Source (NS) - poskytuje plné texty z viac ako štyridsiatich amerických a iných zahraničných novín. Databáza obsahuje vybrané plné texty z 389 regionálnych amerických novín. Okrem toho sú tu prepisy televíznych a rozhlasových správ

Regional Business News (RBN) - poskytuje kompletné plnotextové články z 80 regionálnych obchodných publikácií, kde sú publikované články zo všetkých metropolitných, ale aj vidieckych oblastí Spojených štátov amerických.